article banner

Dziedziczenie w Kotlinie

To jest rozdział z książki Kotlin Essentials.

Starożytni filozofowie zauważyli, że otaczające nas obiekty i stworzenia można podzielić na klasy o wspólnych cechach. Arystoteles dokonał nawet dość precyzyjnej kategoryzacji dla znanych mu zwierząt na rodzaje. Na przykład wszystkie ssaki mają włosy lub futro, są stałocieplne i karmią swoje młode mlekiem0. Podobnie jednak można powiedzieć, że wszystkie kubki do kawy albo suszarki do włosów mają wspólne cechy. W programowaniu reprezentujemy takie relacje za pomocą dziedziczenia.

Gdy klasa dziedziczy z innej klasy, posiada wszystkie jej funkcje i właściwości. Klasa, która dziedziczy, jest znana jako podklasa klasy, z której dziedziczy, zwanej nadklasą. Nazywane są również dzieckiem i rodzicem.

W Kotlinie wszystkie klasy są domyślnie zamknięte, co oznacza, że nie można z nich dziedziczyć. Aby otworzyć klasę, używamy słowa kluczowego open, co pozwala na dziedziczenie z niej. Aby dziedziczyć z klasy, umieszczamy dwukropek po głównym konstruktorze (lub po nazwie klasy, jeśli nie definiujemy głównego konstruktora), a następnie wywołujemy konstruktor nadklasy. W poniższym przykładzie klasa Dog dziedziczy po klasie Mammal. Ponieważ Mammal nie ma określonego konstruktora, używamy jego konstruktora domyślnego, a więc wywołujemy go bez argumentów (Mammal()). W ten sposób klasa Dog dziedziczy wszystkie właściwości i metody z klasy Mammal.

open class Mammal { val haveHairOrFur = true val warmBlooded = true var canFeed = false fun feedYoung() { if (canFeed) { println("Karmienie młodych mlekiem") } } } class Dog : Mammal() { fun makeVoice() { println("Hau hau") } } fun main() { val dog = Dog() dog.makeVoice() // Hau hau println(dog.haveHairOrFur) // true println(dog.warmBlooded) // true // Dog to Mammal, więc instance typu Dog można // przypisać do zmiennej typu Mammal, // jest to tzw. rzutowanie w górę val mammal: Mammal = dog mammal.canFeed = true mammal.feedYoung() // Karmienie młodych mlekiem }

Koncepcyjnie traktujemy podklasy tak, jakby były swoimi nadklasami: więc jeśli Dog dziedziczy po Mammal, mówimy, że Dog jest Mammal. Dlatego wszędzie tam, gdzie oczekujemy Mammal, możemy użyć instancji Dog. Biorąc to pod uwagę, dziedziczenie powinno być stosowane tylko wtedy, gdy istnieje prawdziwa relacja "jest" między dwiema klasami.

Nadpisywanie elementów

Domyślnie podklasy nie mogą nadpisywać elementów zdefiniowanych w nadklasach, ponieważ Kotlin domyślnie traktuje wszystkie elementy jako zamknięte. Aby nadpisanie było możliwe, te elementy muszą być "otwarte" na nadpisanie, co określają przy pomocy modyfikatora open. Wtedy elementy podklasy mogą nadpisywać implementację elementów swoich rodziców, co wygląda tak jak definiowanie tych funkcji lub właściwości w dzieciach, ale z modyfikatorem override (ten modyfikator jest wymagany w Kotlinie).

open class Mammal { val haveHairOrFur = true val warmBlooded = true var canFeed = false open val hasFur = true open fun feedYoung() { if (canFeed) { println("Karmienie młodych mlekiem") } } } class Human : Mammal() { override val hasFur = false override fun feedYoung() { if (canFeed) { println("Karmienie młodych mlekiem") } else { println("Karmienie młodych mlekiem z butelki") } } } fun main() { val dog = Mammal() println(dog.hasFur) // true dog.feedYoung() // Nic nie zostanie wydrukowane val human = Human() println(human.hasFur) // false human.feedYoung() // Karmienie młodych mlekiem z butelki human.canFeed = true human.feedYoung() // Karmienie młodych mlekiem }

Rodzice z niepustymi konstruktorami

Dotychczas dziedziczyliśmy tylko z klas o pustych konstruktorach, więc gdy określaliśmy nadklasę, używaliśmy pustych nawiasów. Jeśli jednak nadklasa ma parametry konstruktora, musimy zdefiniować w tych nawiasach pewne argumenty.

open class Animal(val name: String) class Dodo : Animal("Dodo")

Możemy użyć właściwości konstruktora głównego jako argumentów konstruktora nadklasy lub do konstruowania tych argumentów.

open class Animal(val name: String) class Dog(name: String) : Animal(name) class Cat(name: String) : Animal("Mr $name") class Human( firstName: String, lastName: String, ) : Animal("$firstName $lastName") fun main() { val dog = Dog("Cookie") println(dog.name) // Cookie val cat = Cat("MiauMiau") println(cat.name) // Mr MiauMiau }

Wywołanie super

Gdy klasa rozszerza inną klasę, przejmuje zachowanie z nadklasy, ale także dodaje pewne zachowanie specyficzne dla podklasy. Dlatego nadpisywanie metod często wymaga uwzględnienia użycia metod, które są nadpisywane. W tym celu przydatne jest wywołanie implementacji nadklasy w tych metodach podklasy. Robimy to za pomocą słowa kluczowego super, po którym następuje kropka, a następnie wywołujemy metodę, którą chcemy nadpisać.

Spójrz na klasy Dog i BorderCollie, które są przedstawione w poniższym przykładzie. Domyślne zachowanie dla psa to merdanie ogonem, gdy widzi psiego przyjaciela. Border Collie powinny zachowywać się tak samo, ale dodatkowo się kłaść. W tym przypadku, aby wywołać implementację nadklasy musimy użyć super.seeFriend().

open class Dog { open fun seeFriend() { println("Merdanie ogonem") } } class BorderCollie : Dog() { override fun seeFriend() { println("Kładzie się") super.seeFriend() } } fun main() { val dog = Dog() dog.seeFriend() // Merdanie ogonem val borderCollie = BorderCollie() borderCollie.seeFriend() // Kładzie się // Merdanie ogonem }

Klasa abstrakcyjna

Ssak to grupa zwierząt, a nie konkretny gatunek. Definiuje zestaw cech, ale nie może istnieć jako taki. Aby zdefiniować klasę, która może być używana jedynie jako nadklasa innych klas, ale nie może tworzyć obiektu, używamy słowa kluczowego abstract przed jej definicją klasy. Innymi słowy, modyfikator open można interpretować jako "można dziedziczyć z tej klasy", podczas gdy abstract jako "trzeba dziedziczyć z tej klasy, aby jej użyć". Klasy abstrakcyjne są otwarte, więc nie ma potrzeby używania modyfikatora open, gdy klasa ma już modyfikator abstract.

abstract class Mammal { val haveHairOrFur = true val warmBlooded = true var canFeed = false fun feedYoung() { if (canFeed) { println("Karmienie młodych mlekiem") } } }

Gdy klasa jest abstrakcyjna, może mieć abstrakcyjne funkcje i właściwości. Takie funkcje nie mają ciała, a każda podklasa musi je nadpisać. Dzięki temu, gdy mamy obiekt, którego typem jest klasa abstrakcyjna, możemy wywołać jego abstrakcyjne funkcje, ponieważ bez względu na rzeczywistą klasę tego obiektu, musi ona zdefiniować te funkcje.

abstract class Mammal { val haveHairOrFur = true val warmBlooded = true var canFeed = false abstract fun feedYoung() } class Dog : Mammal() { override fun feedYoung() { if (canFeed) { println("Karmienie młodych mlekiem") } } } class Human : Mammal() { override fun feedYoung() { if (canFeed) { println("Karmienie młodych mlekiem") } else { println("Karmienie młodych mlekiem z butelki") } } } fun feedYoung(mammal: Mammal) { // Możemy to zrobić, ponieważ karmMlode jest funkcją // abstrakcyjną w klasie Mammal mammal.feedYoung() } fun main() { val dog = Dog() dog.canFeed = true feedYoung(dog) // Karmienie młodych mlekiem feedYoung(Human()) // Karmienie młodych mlekiem z butelki }

Klasa abstrakcyjna może również mieć metody nieabstrakcyjne, które mają swoje ciało. Takie metody mogą być używane przez inne metody. Dlatego klasy abstrakcyjne mogą być używane jako szablony z częściową implementacją dla innych klas. Spójrz na poniższą klasę abstrakcyjną CoffeeMachine, która określa, jak przygotować latte lub doppio, ale potrzebuje podklasy, która nadpisze abstrakcyjne metody prepareEspresso i addMilk. Jest to więc pewnego rodzaju szablon dla klas reprezentujących ekspresy do kawy, dostarcza implementację tylko dla niektórych metod i wymaga zdefiniowania innych.

abstract class CoffeeMachine { abstract fun prepareEspresso() abstract fun addMilk() fun prepareLatte() { prepareEspresso() addMilk() } fun prepareDoppio() { prepareEspresso() prepareEspresso() } }

Kotlin nie obsługuje wielokrotnego dziedziczenia, więc klasa może dziedziczyć tylko z jednej klasy otwartej. Nie uważam tego za problem, ponieważ dziedziczenie nie jest obecnie tak popularne, zamiast tego częściej implementowane są interfejsy.

Interfejsy

Interfejs definiuje zestaw właściwości i metod, które powinna posiadać klasa. Interfejsy definiujemy za pomocą słowa kluczowego interface, nazwy oraz ciała z oczekiwanymi właściwościami i metodami.

interface CoffeeMaker { val type: String fun makeCoffee(size: Size): Coffee }

Gdy klasa implementuje interfejs, musi ona zastąpić wszystkie elementy zdefiniowane przez ten interfejs. Dzięki temu możemy traktować instancję klasy jako instancję interfejsu. Interfejsy implementujemy podobnie do rozszerzania klas, ale bez wywoływania konstruktora, ponieważ interfejsy nie mogą mieć konstruktorów.

class User(val id: Int, val name: String) interface UserRepository { fun findUser(id: Int): User? fun addUser(user: User) } class FakeUserRepository : UserRepository { private var users = mapOf<Int, User>() override fun findUser(id: Int): User? = users[id] override fun addUser(user: User) { users += user.id to user } } fun main() { val repo: UserRepository = FakeUserRepository() repo.addUser(User(123, "Zed")) val user = repo.findUser(123) println(user?.name) // Zed }

Jak już wspomniano, interfejsy mogą określać, że oczekują, iż klasa będzie mieć określoną właściwość. Takie właściwości mogą być zdefiniowane jako zwykłe właściwości lub mogą być zdefiniowane przez akcesory (getter dla val lub getter i setter dla var).

interface Named { val name: String val fullName: String } class User( override val name: String, val surname: String, ) : Named { override val fullName: String get() = "$name $surname" }

Właściwość tylko do odczytu val może zostać nadpisana właściwością do odczytu i zapisu var. Wynika to z faktu, że właściwość val oczekuje gettera, a właściwość var dostarcza gettera oraz settera.

interface Named { val name: String } class NameBox : Named { override var name = "(domyślny)" }

Klasa może implementować wiele interfejsów.

interface Drinkable { fun drink() } interface Spillable { fun spill() } class Mug : Drinkable, Spillable { override fun drink() { println("Mmmm") } override fun spill() { println("Au, au, AUUU") } }

Interfejsy mogą określać domyślne ciała dla swoich metod. Takie metody nie muszą (ale mogą) być implementowane przez klasy implementujące takie interfejsy.

class User(val id: Int, val name: String) interface UserRepository { fun findUser(id: Int): User? = getUsers().find { it.id == id } fun getUsers(): List<User> } class FakeUserRepository : UserRepository { private var users = listOf<User>() override fun getUsers(): List<User> = users fun addUser(user: User) { users += user } } fun main() { val repo = FakeUserRepository() repo.addUser(User(123, "Zed")) val user = repo.findUser(123) println(user?.name) // Zed }

Możemy wywołać to domyślne ciało, używając słowa kluczowego super i zwykłego wywołania metody6.

interface NicePerson { fun cheer() { println("Cześć") } } class Alex : NicePerson class Ben : NicePerson { override fun cheer() { super.cheer() println("Nazywam się Ben") } } fun main() { val alex = Alex() alex.cheer() // Cześć val ben = Ben() ben.cheer() // Cześć // Nazywam się Ben }

Gdy dwa interfejsy definiują metodę o tej samej nazwie i parametrach, klasa implementująca oba te interfejsy musi nadpisać tę metodę. Aby wywołać domyślne ciała tych metod, musimy użyć super wraz z nazwą klasy, której chcemy użyć, w nawiasach ostrokątnych. Czyli aby wywołać start z Boat, użyj super<Boat>.start(). Aby wywołać start z Car, użyj super<Car>.start().

interface Boat { fun start() { println("Gotowy do pływania") } } interface Car { fun start() { println("Gotowy do jazdy") } } class Amphibian : Car, Boat { override fun start() { super<Car>.start() super<Boat>.start() } } fun main() { val vehicle = Amphibian() vehicle.start() // Gotowy do jazdy // Gotowy do pływania }

Widoczność

Projektując nasze klasy, staramy się ujawnić jak najmniej informacji3. Jeśli nie ma powodu, dla którego element miałby być widoczny4, wolimy go ukryć. Dlatego, jeśli nie ma dobrego powodu, aby mieć mniej restrykcyjny typ widoczności, dobrym zwyczajem jest nadanie klasom i elementom jak najbardziej restrykcyjnej widoczności. Robimy to za pomocą modyfikatorów widoczności.

Dla elementów klasy możemy użyć 4 modyfikatorów widoczności:

 • public (domyślny) - widoczny wszędzie przez funkcje mogące zobaczyć deklarującą klasę.
 • private - widoczny tylko przez funkcje tej samej klasy.
 • protected - widoczny tylko przez funkcje tej samej klasy i jej podklas.
 • internal - widoczny wewnątrz tego samego modułu przez funkcje mogące zobaczyć deklarującą klasę.

Elementy plików mają 3 modyfikatory widoczności:

 • public (domyślny) - widoczny przez wszystkie funkcje.
 • private - widoczny przez funkcje w tym samym pliku.
 • internal - widoczny przez funkcje wewnątrz tego samego modułu.

Zauważ, że moduł nie jest tym samym co pakiet. W Kotlinie moduł jest definiowany jako pliki kompilowane razem. Może to oznaczać:

 • moduł Gradle,
 • projekt Maven,
 • moduł IntelliJ IDEA,
 • zestaw plików kompilowanych za pomocą jednego wywołania zadania Ant.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom, zaczynając od domyślnej widoczności public, która sprawia, że elementy są widoczne wszędzie.

// File1.kt open class A { public val a = 10 public fun b() { println(a) // Można użyć } } public val c = 20 public fun d() {} class B : A() { fun e() { println(a) // Można użyć println(b()) // Można użyć } } fun main() { println(A().a) // Można użyć println(A().b()) // Można użyć println(c) // Można użyć println(d()) // Można użyć } // File2.kt w tym samym lub innym module niż File1.kt fun main() { println(A().a) // Można użyć println(A().b()) // Można użyć println(c) // Można użyć println(d()) // Można użyć }

Modyfikator private można interpretować jako "widoczny w zakresie tworzenia", więc jeśli zdefiniujemy element w klasie, będzie on widoczny tylko w tej klasie, jeśli zdefiniujemy element w pliku, będzie on widoczny tylko w tym pliku.

// File1.kt open class A { private val a = 10 private fun b() { println(a) // Można użyć } } private val c = 20 private fun d() {} class B : A() { fun e() { println(a) // Błąd, nie można użyć a! println(b()) // Błąd, nie można użyć b! } } fun main() { println(A().a) // Błąd, nie można użyć a! println(A().b()) // Błąd, nie można użyć b! println(c) // Można użyć println(d()) // Można użyć } // File2.kt w tym samym lub innym module niż File1.kt fun main() { println(A().a) // Błąd, nie można użyć a! println(A().b()) // Błąd, nie można użyć b! println(c) // Błąd, nie można użyć c! println(d()) // Błąd, nie można użyć d! }

Modyfikator protected można interpretować jako "widoczny w klasie i jej podklasach". protected ma sens tylko dla elementów zdefiniowanych w klasach. Jest podobny do private, ale chronione elementy są również widoczne w podklasach klasy, w której te elementy są zdefiniowane.

// File1.kt open class A { protected val a = 10 protected fun b() { println(a) // Można użyć } } open class B : A() { fun e() { println(a) // Można użyć! println(b()) // Można użyć! } } class C : A() { fun f() { println(a) // Można użyć! println(b()) // Można użyć! } } fun main() { println(A().a) // Błąd, nie można użyć a! println(A().b()) // Błąd, nie można użyć b! } // File2.kt w tym samym lub innym module niż File1.kt fun main() { println(A().a) // Błąd, nie można użyć a! println(A().b()) // Błąd, nie można użyć b! }

Modyfikator internal sprawia, że elementy są widoczne w tym samym module. Jest to przydatne dla twórców bibliotek, którzy używają modyfikatora internal dla elementów, które mają być widoczne w ich projekcie, ale nie chcą ich udostępniać użytkownikom tych bibliotek. Jest również przydatny w projektach wielomodułowych, aby ograniczyć dostęp do pojedynczego modułu. Jest bezużyteczny w projektach jednomodułowych5.

// File1.kt open class A { internal val a = 10 internal fun b() { println(a) // Można użyć } } internal val c = 20 internal fun d() {} class B : A() { fun e() { println(a) // Można użyć println(b()) // Można użyć } } fun main() { println(A().a) // Można użyć println(A().b()) // Można użyć println(c) // Można użyć println(d()) // Można użyć } // File2.kt w tym samym module co File1.kt fun main() { println(A().a) // Można użyć println(A().b()) // Można użyć println(c) // Można użyć println(d()) // Można użyć } // File3.kt w innym module niż File1.kt fun main() { println(A().a) // Błąd, nie można użyć a! println(A().b()) // Błąd, nie można użyć b! println(c) // Błąd, nie można użyć c! println(d()) // Błąd, nie można użyć d! }

Jeśli twój moduł może być używany przez inny moduł, zmień widoczność publicznych elementów, których nie chcesz udostępniać, na internal. Jeśli element jest przeznaczony do dziedziczenia i używamy go tylko tej samej w klasie i podklasach, nadaj mu modyfikator protected. Jeśli używasz elementu tylko w tym samym pliku lub klasie, nadaj mu modyfikator private.

Zmiana widoczności właściwości oznacza zmianę widoczności jej akcesorów. Pole właściwości zawsze jest prywatne. Aby zmienić widoczność settera, umieść modyfikator widoczności przed słowem kluczowym set. Getter musi mieć taką samą widoczność jak właściwość.

class View { var isVisible: Boolean = true private set fun hide() { isVisible = false } } fun main() { val view = View() println(view.isVisible) // true view.hide() println(view.isVisible) // false view.isVisible = true // BŁĄD // Nie można przypisać do isVisible, // setter jest prywatny w View }

Any

Jeśli klasa nie ma wyraźnego rodzica, jej domyślnym rodzicem jest Any, który jest nadklasą wszystkich klas w Kotlinie. Oznacza to, że gdy oczekujemy parametru typu Any?, akceptujemy wszystkie możliwe wartości jako argumenty.

fun consumeAnything(a: Any?) { println("Om nom $a") } fun main() { consumeAnything(null) // Om nom null consumeAnything(123) // Om nom 123 consumeAnything("ABC") // Om nom ABC }

Możesz myśleć o Any jak o otwartej klasie z trzema metodami: toString, equals i hashCode. Zostaną one lepiej wyjaśnione w następnym rozdziale, Data klasy. Nadpisywanie metod zdefiniowanych przez Any jest opcjonalne, ponieważ każda z nich to otwarta funkcja z domyślnym ciałem.

Podsumowanie

W tym rozdziale nauczyliśmy się, jak korzystać z dziedziczenia w Kotlinie. Zapoznaliśmy się z otwartymi i abstrakcyjnymi klasami, interfejsami oraz modyfikatorami widoczności. Są one przydatne, gdy chcemy reprezentować hierarchie klas.

Zamiast używać klas do reprezentowania hierarchii, możemy również używać ich do przechowywania danych; w tym celu bardzo przydatny jest modyfikator data, który jest przedstawiony w następnym rozdziale.

0:

Ciekawostką dla właścicieli psów czy kotów jest to, że, podobnie jak wszystkie ssaki, mają one pępek; jednak często nie jest łatwo go znaleźć, ponieważ jest mały i czasami ukryty pod futrem.

3:

Głębsze wyjaśnienie powodów stojących za tą ogólną zasadą programowania przedstawione jest w Efektywny Kotlin, Temat 30: Minimalizuj widoczność elementów.

4:

Widoczność określa, gdzie można używać danego elementu. Jeśli element nie jest widoczny, nie będzie sugerowany przez IDE i nie można go używać.

5:

Jednakże widziałem przypadki, gdy zespoły używały modyfikatora widoczności internal jako substytutu dla modyfikatora package-private w Java. Pomimo że ma on inne zachowanie, niektórzy programiści traktują ten modyfikator jako formę dokumentacji, która powinna być interpretowana jako "ten element nie powinien być używany w różnych pakietach". Nie jestem fanem takich praktyk.

6:

Domyślne metody sprawiają, że interfejsy są czymś więcej niż to, co uważano za interfejs w tradycyjnym ujęciu. Umożliwiają one interfejsom definiowanie zachowań, które są dziedziczone przez klasy implementujące te interfejsy. Koncepcja, która reprezentuje zbiór metod, które można wykorzystać do rozszerzenia funkcjonalności klasy, jest znana w programowaniu jako trait. Dlatego we wczesnych wersjach Kotlina używaliśmy słowa kluczowego trait zamiast słowa kluczowego interface. Jednak wersja 8 Javy wprowadziła domyślne ciała dla metod interfejsów, więc twórcy Kotlina założyli, że społeczność JVM poszerzyła znaczenie pojęcia interfejsu i dlatego teraz używamy słowa kluczowego interface. Koncepcja traitów jest używana w Kotlinie. Przykład można znaleźć w moim artykule Traits for testing in Kotlin, który można znaleźć pod adresem kt.academy/article/traits-testing.