article banner

Klasy w Kotlinie

To jest rozdział z książki Kotlin Essentials.

Spójrz na świat wokół siebie, a prawdopodobnie zauważysz mnóstwo obiektów. Może to być książka, czytnik e-booków, monitor lub kubek kawy. Jesteśmy otoczeni obiektami. Ta obserwacja prowadzi do wniosku, że żyjemy w świecie obiektów, a zatem nasze programy powinny być zbudowane w ten sam sposób. To jest koncepcyjna podstawa programowania obiektowego. Nie wszyscy podzielają ten światopogląd, niektórzy wolą widzieć świat jako miejsce możliwych działań0, co jest podstawą programowania funkcyjnego. Niezależnie od tego, które podejście preferujemy, klasy i obiekty są ważnymi strukturami w programowaniu w Kotlinie i omówimy je w tym rozdziale.

Klasa to szablon, który służy do tworzenia obiektu o konkretnych cechach. Aby utworzyć klasę w Kotlinie, używamy słowa kluczowego class, a następnie określamy jej nazwę. To dosłownie wszystko, czego potrzebujemy, aby utworzyć najprostszą klasę, ponieważ ciało klasy jest opcjonalne. Aby utworzyć obiekt, który jest instancją klasy, używamy konstruktora, czyli nazwy klasy z nawiasami okrągłymi. W przeciwieństwie do innych języków, takich jak C++ czy Java, w Kotlinie nie używamy słowa kluczowego new.

// Najprostsza definicja klasy class A fun main() { // Tworzenie obiektu z klasy A val a: A = A() }

Metody klasy

Wewnątrz klas możemy definiować funkcje. Aby to zrobić, najpierw musimy otworzyć nawiasy klamrowe w definicji klasy, aby określić ciało klasy.

class A { // ciało klasy }

W ciele możemy określić funkcje. Funkcje zdefiniowane w ten sposób mają dwie ważne cechy:

 • Muszą być wywołane na instancji tej klasy. Oznacza to, że aby wywołać metodę, najpierw musi zostać utworzony obiekt.
 • Wewnątrz metod możemy użyć this, które jest odniesieniem do instancji klasy, na której wywołaliśmy tę funkcję.
class A { fun printMe() { println(this) } } fun main() { val a = A() println(a) // A@ADDRESS a.printMe() // A@ADDRESS (ten sam adres) }

Wszystkie funkcje zdefiniowane w ciele klasy nazywać będziemy funkcje klasy. Są one również metodami, choć metodami są również funkcje rozszerzające, o których pomówimy później.

Koncepcyjnie rzecz biorąc, metody reprezentują to, co obiekt może robić. Na przykład, ekspres do kawy powinien być w stanie produkować kawę, co możemy reprezentować za pomocą metody makeCoffee w klasie CoffeeMachine. W ten sposób klasy z metodami pomagają nam modelować świat.

Właściwości

Wewnątrz ciał klas możemy również definiować zmienne. Zmienne zdefiniowane wewnątrz klas nazywane są polami. Istnieje ważna idea związana z "enkapsulacją", która oznacza, że pola nie powinny być używane bezpośrednio spoza klasy, ponieważ w takim przypadku tracimy kontrolę nad ich stanem. Zamiast tego, pola powinny być używane przez akcesory:

 • getter - funkcja służąca do pobierania aktualnej wartości pola,
 • setter - funkcja służąca do ustawiania nowych wartości pola.

Ten wzorzec jest bardzo powszechny; w projektach Javy można zobaczyć mnóstwo funkcji getterów i setterów. Są one potrzebne do osiągnięcia enkapsulacji, ale sprawiają, że kod jest rozwlekły i mało czytelny. Dlatego twórcy języków wymyślili "właściwości". Właściwość to zmienna w klasie, która jest automatycznie enkapsulowana, a więc używa gettera i settera w sposób niejawny. W Kotlinie wszystkie zmienne zdefiniowane wewnątrz klas są właściwościami, a nie polami.

Niektóre języki, takie jak JavaScript, mają wbudowane wsparcie dla właściwości, ale Java go nie posiada. Dlatego w bajtkodzie Kotlin/JVM generowanym z kodu w Kotlinie zawarte są metody getterów i setterów.

// Kod w Kotlin class User { var name: String = "" } fun main(args: Array<String>) { val user = User() user.name = "Alex" // wywołanie settera println(user.name) // wywołanie gettera }
// równoważny kod JavaScript
function User() {
  this.name = '';
}

function main(args) {
  var user = new User();
  user.name = 'Alex';
  println(user.name);
}
// równoważny kod Java
public final class User {
  @NotNull
  private String name = "";

  // getter
  @NotNull
  public final String getName() {
    return this.name;
  }

  // setter
  public final void setName(@NotNull String name) {
    this.name = name;
  }
}

public final class PlaygroundKt {
  public static void main(String[] var0) {
    User user = new User();
    user.setName("Alex"); // wywołanie settera
    System.out.println(user.getName()); // wywołanie gettera
  }
}

Każda właściwość w Kotlinie ma akcesory, dlatego nie powinniśmy definiować getterów ani setterów za pomocą jawnie określonych funkcji. Jeśli chcesz zmienić domyślny akcesor, istnieje specjalna składnia do tego.

class User { private var name: String = "" // NIE RÓB TEGO! ZAMIAST TEGO ZDEFINIUJ GETTER fun getName() = name // NIE RÓB TEGO! ZAMIAST TEGO ZDEFINIUJ SETTER fun setName(name: String) { this.name = name } }

Aby określić niestandardowy getter, używamy słowa kluczowego get po definicji właściwości. Reszta jest równoznaczna z definiowaniem funkcji bez parametrów. Wewnątrz tej funkcji używamy słowa kluczowego field, aby odwołać się do pola właściwości. Domyślny getter zwraca wartość field, ale możemy zmienić to zachowanie tak, aby wartość ta była w jakiś sposób modyfikowana przed jej zwróceniem. Gdy definiujemy getter, możemy użyć składni jednowyrażeniowej lub zwykłego ciała i słowa kluczowego return.

class User { var name: String = "" get() = field.uppercase() // lub // var name: String = "" // get() { // return field.uppercase() // } } fun main() { val user = User() user.name = "norbert" println(user.name) // NORBERT }

Getter musi zawsze mieć taką samą widoczność i typ wyniku jak właściwość. Gettery nie powinny zgłaszać wyjątków ani wykonywać intensywnych obliczeń.

Pamiętaj, że wszystkie użycia właściwości to użycia akcesorów. Wewnątrz akcesorów należy używać field zamiast nazwy właściwości, ponieważ w przeciwnym razie prawdopodobnie skończysz z nieskończoną rekurencją.

class User { // NIE RÓB TEGO var name: String = "" // Użycie nazwy właściwości wewnątrz gettera // prowadzi do nieskończonej rekurencji get() = name.uppercase() } fun main() { val user = User() user.name = "norbert" println(user.name) // Błąd: java.lang.StackOverflowError }

Settery można określić w podobny sposób, ale musimy użyć słowa kluczowego set oraz potrzebujemy jednego parametru reprezentującego wartość, która jest ustawiana. Domyślny setter służy do przypisania nowej wartości do field, ale możemy zmodyfikować to zachowanie, na przykład, aby ustawić nową wartość tylko wtedy, gdy spełnia ona pewne warunki.

class User { var name: String = "" get() = field.uppercase() set(value) { if (value.isNotBlank()) { field = value } } } fun main() { val user = User() user.name = "norbert" user.name = "" user.name = " " println(user.name) // NORBERT }

Settery mogą mieć bardziej ograniczoną widoczność niż właściwości, co pokażemy w kolejnym rozdziale.

Jeśli niestandardowe akcesory właściwości nie używają słowa kluczowego field, pole nie zostanie wygenerowane dla właściwości. Na przykład możemy zdefiniować właściwość reprezentującą pełne imię i nazwisko, które jest obliczane na właściwości reprezentujących imię i nazwisko. Właściwość definiowana przez getter, który nie odnosi się do field nie zawiera pola i nie musi określać swojej wartości.

class User { var name: String = "" var surname: String = "" val fullName: String get() = "$name $surname" } fun main() { val user = User() user.name = "Maja" user.surname = "Moskała" println(user.fullName) // Maja Moskała }

Właściwość fullName potrzebuje tylko gettera, ponieważ jest to właściwość tylko do odczytu val. Kiedykolwiek poprosimy o wartość tej właściwości, pełne imię i nazwisko będzie obliczane na podstawie name i surname. Zauważ, że ta właściwość jest obliczana na żądanie, co stanowi zaletę w porównaniu z użyciem zwykłej właściwości.

class User( var name: String, var surname: String, ) { val fullName1: String get() = "$name $surname" val fullName2: String = "$name $surname" } fun main() { val user = User("Maja", "Markiewicz") println(user.fullName1) // Maja Markiewicz println(user.fullName2) // Maja Markiewicz user.surname = "Moskała" println(user.fullName1) // Maja Moskała println(user.fullName2) // Maja Markiewicz }

Ta różnica jest widoczna tylko wtedy, gdy wartości, z których korzysta nasza właściwość, są zmienne; gdy definiujemy niezmienny obiekt, wartość obliczona w getterze oraz podczas tworzenia klasy zawsze powinna być ta sama. Różnica w takim przypadku polega tylko na wydajności: czy wartość będzie obliczana podczas tworzenia obiektu, czy przy wywołaniu gettera.

class Holder { val v1: Int get() = calculate("v1") val v2: Int = calculate("v2") private fun calculate(propertyName: String): Int { println("Obliczanie $propertyName") return 42 } } fun main() { val h1 = Holder() // Obliczanie v2 // h1 nigdy nie używał ani v1 ani v2 // wartość v1 nie została obliczona ani razu // wartość v2 została obliczona raz val h2 = Holder() // Obliczanie v2 println(h2.v1) // Obliczanie v1 i 42 println(h2.v1) // Obliczanie v1 i 42 println(h2.v2) // 42 println(h2.v2) // 42 // h2 użył v1 i v2 po dwa razy // wartość v1 została obliczona dwa razy // wartość v2 została obliczona tylko raz }

Jako kolejny przykład wyobraźmy sobie, że musimy przechować datę urodzenia użytkownika. Początkowo reprezentowaliśmy ją za pomocą Date z biblioteki standardowej Javy.

import java.util.Date class User { // ... var birthdate: Date? = null }

Po pewnym czasie zadecydowaliśmy, że Date nie jest już dobrym sposobem na reprezentowanie tego atrybutu. Być może mamy problemy z serializacją; być może musimy uczynić nasz obiekt wieloplatformowym; a być może musimy reprezentować czas w inny sposób, którego Date nie obsługuje. Dlatego postanowiliśmy użyć innego typu zamiast Date. Powiedzmy, że zdecydowaliśmy się użyć właściwości typu Long do przechowywania milisekund, ale nie chcemy pozbyć się poprzedniej właściwości, ponieważ jest ona używana w wielu innych częściach naszego kodu. Aby mieć ciastko i zjeść ciastko, możemy przekształcić naszą właściwość birthdate, aby w pełni zależała od nowej reprezentacji. W ten sposób zmieniliśmy sposób reprezentowania daty urodzenia, nie zmieniając wcześniejszego użycia.

class User { // ... var birthdateMillis: Long? = null var birthdate: Date? get() { val millis = birthdateMillis return if (millis == null) null else Date(millis) } set(value) { birthdateMillis = value?.time } }

W powyższym getterze używam let oraz referencji do konstruktora, które są wyjaśnione w książce Funkcyjny Kotlin.

Taka właściwość birthdate może być również zdefiniowana jako funkcja rozszerzająca, co zostało przedstawione w rozdziale Rozszerzenia.

Konstruktory

Kiedy tworzymy obiekt, często chcemy zainicjować go określonymi wartościami. Do tego używamy konstruktorów. Jak już widzieliśmy, gdy nie są określone żadne konstruktory, generowany jest pusty konstruktor domyślny bez żadnych parametrów.

class A val a = A()

Aby zdefiniować konstruktor, klasyczny sposób (znany ze starszych języków programowania) polega na użyciu słowa kluczowego constructor w ciele klasy, a następnie zdefiniowaniu jego parametrów i ciała.

class User { var name: String = "" var surname: String = "" constructor(name: String, surname: String) { this.name = name this.surname = surname } } fun main() { val user = User("Johnny", "Depp") println(user.name) // Johnny println(user.surname) // Depp }

Konstruktory są zwykle używane do ustawiania początkowych wartości naszych właściwości. Aby to uprościć, w Kotlinie wprowadzono specjalny rodzaj konstruktora nazywany konstruktorem głównym (primary constructor). Definiuje się go zaraz po nazwie klasy, a jego parametry można użyć do inicjalizacji właściwości.

class User constructor(name: String, surname: String) { var name: String = name var surname: String = surname } fun main() { val user = User("Johnny", "Depp") println(user.name) // Johnny println(user.surname) // Depp }

Gdy określamy konstruktor główny, użycie słowa kluczowego constructor jest opcjonalne, więc możemy go po prostu pominąć.

class User(name: String, surname: String) { var name: String = name var surname: String = surname } fun main() { val user = User("Johnny", "Depp") println(user.name) // Johnny println(user.surname) // Depp }

Może być tylko jeden konstruktor główny. Możemy zdefiniować kolejny konstruktor, zwany konstruktorem wtórnym (secondary constructor), ale musi on wywołać konstruktor główny za pomocą słowa kluczowego this.

class User(name: String, surname: String) { var name: String = name var surname: String = surname // Konstruktor wtórny constructor(user: User) : this(user.name, user.surname) { // opcjonalne ciało } } fun main() { val user = User("Johnny", "Depp") println(user.name) // Johnny println(user.surname) // Depp val user2 = User(user) println(user2.name) // Johnny println(user2.surname) // Depp }

Główny konstruktor jest zwykle używany do określania wartości początkowych dla naszych właściwości. Te właściwości często mają te same nazwy co inne parametry, dlatego Kotlin wprowadził specjalną notację: możemy definiować właściwości wewnątrz konstruktora głównego. Jeśli przed parametrem konstruktora głównego użyjemy val lub var, to definiujemy właściwość o takiej samej nazwie jak ten parametr, której wartością będzie wartość tego parametru. Takie parametry nazywamy właściwościami konstruktora głównego.

class User( // właściwości konstruktora głównego var name: String, var surname: String, ) { // opcjonalne ciało } fun main() { val user = User("Johnny", "Depp") println(user.name) // Johnny println(user.surname) // Depp }

W praktyce rzadko używamy innych rodzajów konstruktorów niż konstruktor główny, a w nim większość parametrów określamy jako właściwości. Także często definiujemy konstruktor główny z domyślnymi wartościami. W poniższym przykładzie tworzymy instancję User bez podawania argumentu surname, więc podczas tworzenia obiektu zostanie użyta określona przez nas wartość domyślna.

class User( var name: String = "", var surname: String = "Anonim", ) fun main() { val user = User("Johnny") println(user.name) // Johnny println(user.surname) // Anonim }

Klasy reprezentujące dane w Kotlinie i Javie

Porównując klasy zdefiniowane w Kotlinie i Javie, możemy zauważyć, ile powtarzalnego kodu zostało wyeliminowanego dzięki zwięzłej składni Kotlina. W Javie typowa implementacja reprezentacji prostego użytkownika, z imieniem, nazwiskiem i wiekiem, wygląda następująco:

public final class User {
  @NotNull
  private final String name;
  @NotNull
  private final String surname;
  private final int age;

  public User(
    @NotNull String name,
    @NotNull String surname,
    int age
  ) {
    this.name = name;
    this.surname = surname;
    this.age = age;
  }

  @NotNull
  public String getName() {
    return name;
  }

  @NotNull
  public String getSurname() {
    return surname;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }
}

W Kotlinie definiujemy tę samą klasę w następujący sposób:

class User( val name: String, val surname: String, val age: Int?, )

Wynik kompilacji jest praktycznie taki sam. Gettery i konstruktory są obecne. Jeśli w to nie wierzysz, sprawdź sam (jak przedstawiłem w sekcji Co kryje się pod maską na JVM?, w rozdziale Twój pierwszy program w Kotlinie). Kotlin to zwięzły, ale potężny język.

Klasy wewnętrzne

W Kotlinie możemy definiować klasy wewnątrz klas. Domyślnie są one statyczne, co oznacza, że nie mają dostępu do funkcji i właściwości klas zewnętrznych, dlatego mogą być tworzone bez odniesienia do klasy zewnętrznej.

class Puppy(val name: String) { class InnerPuppy { fun think() { // nie mamy dostępu do name tutaj println("Wewnętrzny szczeniak myśli") } } } fun main() { val innerPuppy = Puppy.InnerPuppy() // Tworzymy InnerPuppy na klasie, nie obiekcie innerPuppy.think() // Wewnętrzny szczeniak myśli }

Jeśli chcesz, aby Twoja klasa wewnętrzna miała odniesienie do swojej klasy zewnętrznej, musisz uczynić ją wewnętrzną przy pomocy modyfikatora inner. Jednak tworzenie obiektów z takich klas wymaga instancji klasy zewnętrznej.

class Puppy(val name: String) { inner class InnerPuppy { fun think() { println("Wewnętrzny $name myśli") } } } fun main() { val puppy = Puppy("Cookie") val innerPuppy = puppy.InnerPuppy() // Potrzebujemy puppy innerPuppy.think() // Wewnętrzny Cookie myśli }

Przykłady klas wewnętrznych w bibliotece standardowej to:

 • prywatne implementacje iteratorów;
 • klasy, w których istnieje ścisłe powiązanie między klasą zewnętrzną a klasą wewnętrzną, a klasa wewnętrzna służy do tego, aby nie definiować kolejnej nazwy w przestrzeni nazw biblioteki.
// Klasa z biblioteki standardowej Kotlin class FileTreeWalk( ... ) : Sequence<File> { /** Zwraca iterator przechodzący przez pliki. */ override fun iterator(): Iterator<File> = FileTreeWalkIterator() private inner class FileTreeWalkIterator : AbstractIterator<File>() { ... } ... }

Podsumowanie

Jak widać, w Kotlinie możemy definiować klasy za pomocą naprawdę zwięzłej składni, a wynik jest bardzo czytelny. Główny konstruktor to niesamowity wynalazek, podobnie jak fakt, że w Kotlinie używamy właściwości zamiast pól. Dowiedziałeś się także o klasach wewnętrznych. Wszystko pięknie, ale jeszcze nie poruszyliśmy tematu dziedziczenia, które jest jakże ważne dla programistów piszących w stylu obiektowym. Omówimy je wraz z interfejsami i klasami abstrakcyjnymi w następnym rozdziale.

0:

Zobacz artykuł "Object-oriented or functional? Two ways to see the world", link: kt.academy/article/oop-vs-fp