article banner

Podstawowe typy Kotlina, ich literały i operacje

To jest rozdział z książki Kotlin Essentials.

Każdy język potrzebuje wygodnego sposobu reprezentowania podstawowych rodzajów wartości, takich jak liczby czy znaki. Wszystkie języki muszą mieć wbudowane typy i literały. Typy są używane do reprezentowania pewnych rodzajów wartości. Przykłady typów to Int, Boolean czy String. Literały to wbudowane notacje, które są używane do tworzenia instancji tych typów. Przykłady literałów to literał stringa, czyli po prostu tekst w cudzysłowie, czy literał całkowitoliczbowy, czyli zwykła liczba całkowita.

"ABC" // literał stringa 1234 // literał całkowitoliczbowy

W tym rozdziale poznamy podstawowe typy języka Kotlin i ich literały:

 • liczby (Int, Long, Double, Float, Short, Byte),
 • wartości logiczne (Boolean),
 • znaki (Char),
 • stringi(String).

W Kotlinie istnieją także tablice, które zostaną omówione w rozdziale Kolekcje.

W Kotlinie wszystkie wartości są traktowane jako obiekty (nie ma typów prymitywnych), więc wszystkie mają metody, a ich typy mogą być używane jako argumenty typów generycznych (to zostanie omówione w rozdziale Typy generyczne). Typy reprezentujące liczby, wartości logiczne i znaki mogą być zoptymalizowane przez kompilator Kotlina i używane jako typy prymitywne, ale ta optymalizacja nie ma wpływu na to, jak wygląda nasz kod, dlatego nie musisz nawet o tym myśleć.

Zacznijmy jeden po drugim omawiać podstawowe typy i literały w języku Kotlin.

Liczby

W Kotlinie istnieje szereg typów służących do reprezentowania liczb. Mogą one być podzielone na te reprezentujące liczby całkowite (bez części dziesiętnej) oraz te reprezentujące liczby zmiennoprzecinkowe (z częścią dziesiętną). W tych grupach różnica polega na liczbie bitów używanych do reprezentowania tych liczb, co determinuje możliwy rozmiar liczby i precyzję.

Do reprezentacji liczb całkowitych, używamy Int, Long, Byte i Short.

TypRozmiar (bity)Wartość minimalnaWartość maksymalna
Byte8-128127
Short16-3276832767
Int32231-2^{31}23112^{31} - 1
Long64263-2^{63}26312^{63} - 1

Natomiast do reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych, używamy Float i Double.

TypRozmiar (bity)Bity znacząceBity wykładnikaCyfry dziesiętne
Float322486-7
Double64531115-16

Zwykła liczba bez kropki dziesiętnej jest interpretowana jako Int. Zwykła liczba z kropką dziesiętną jest interpretowana jako Double.

Możesz utworzyć Long, dodając sufiks L po liczbie. Long jest również używany dla literałów liczbowych, które są zbyt duże dla Int.

Podobnie, możesz utworzyć Float, kończąc liczbę sufiksem F lub f.

Nie ma sufiksu do tworzenia typów Byte ani Short. Jednak liczba wyraźnie określona jako jeden z tych typów stworzy instancję tego typu. To samo dotyczy Long.

fun main() { val b: Byte = 123 val s: Short = 345 val l: Long = 345 }

To nie jest konwersja! Kotlin nie obsługuje niejawnej konwersji typów, więc nie można użyć Byte ani Long, gdzie oczekiwany jest Int.

Jeśli musimy przekształcić jedną liczbę na inny typ, używamy funkcji konwersji, takich jak toInt lub toLong.

fun main() { val b: Byte = 123 val l: Long = 123L val i: Int = 123 val i1: Int = b.toInt() val i2: Int = l.toInt() val l1: Long = b.toLong() val l2: Long = i.toLong() }

Podkreślenia w liczbach

W literałach liczbowych możemy użyć podkreślenia _ pomiędzy cyframi. Ten znak jest ignorowany, ale używamy go do formatowania długich liczb dla lepszej czytelności.

fun main() { val million = 1_000_000 println(million) // 1000000 }

Inne systemy liczbowe

Aby zdefiniować liczbę w systemie szesnastkowym, zacznij od 0x. Aby zdefiniować liczbę w systemie binarnym, zacznij od 0b. System ósemkowy nie jest obsługiwany.

fun main() { val hexBytes = 0xA4_D6_FE_FE println(hexBytes) // 2765553406 val bytes = 0b01010010_01101101_11101000_10010010 println(bytes) // 1382934674 }

Number i funkcje konwersji

Wszystkie podstawowe typy reprezentujące liczby należą do podtypów klasy Number.

fun main() { val i: Int = 123 val b: Byte = 123 val l: Long = 123L val n1: Number = i val n2: Number = b val n3: Number = l }

Klasa abstrakcyjna Number określa funkcje przekształcające z bieżącej liczby na dowolny inny podstawowy typ reprezentujący liczbę.

abstract class Number { abstract fun toDouble(): Double abstract fun toFloat(): Float abstract fun toLong(): Long abstract fun toInt(): Int abstract fun toChar(): Char abstract fun toShort(): Short abstract fun toByte(): Byte }

Oznacza to, że dla każdej podstawowej liczby można przekształcić ją na inną podstawową liczbę za pomocą funkcji to{new type}. Takie funkcje są znane jako funkcje konwersji.

fun main() { val b: Byte = 123 val l: Long = b.toLong() val f: Float = l.toFloat() val i: Int = f.toInt() val d: Double = i.toDouble() println(d) // 123.0 }

Operacje na liczbach

Kotlin obsługuje podstawowe operacje matematyczne na liczbach:

 • dodawanie (+),
 • odejmowanie (-),
 • mnożenie (*),
 • dzielenie (/).
fun main() { val i1 = 12 val i2 = 34 println(i1 + i2) // 46 println(i1 - i2) // -22 println(i1 * i2) // 408 println(i1 / i2) // 0 val d1 = 1.4 val d2 = 2.5 println(d1 + d2) // 3.9 println(d1 - d2) // -1.1 println(d1 * d2) // 3.5 println(d1 / d2) // 0.5599999999999999 }

Zauważ, że poprawny wynik 1.4 / 2.5 powinien wynosić 0.56, a nie 0.5599999999999999. Ten problem zostanie rozwiązany wkrótce.

Gdy dzielimy Int przez Int, wynik jest również Int, więc część dziesiętna jest tracona.

fun main() { println(5 / 2) // 2, nie 2.5 }

Rozwiązaniem jest najpierw przekształcenie liczby całkowitej na reprezentację zmiennoprzecinkową, a następnie jej podzielenie.

fun main() { println(5.toDouble() / 2) // 2.5 }

Istnieje również operator reszty z dzielenia1 %:

fun main() { println(1 % 3) // 1 println(2 % 3) // 2 println(3 % 3) // 0 println(4 % 3) // 1 println(5 % 3) // 2 println(6 % 3) // 0 println(7 % 3) // 1 println(0 % 3) // 0 println(-1 % 3) // -1 println(-2 % 3) // -2 println(-3 % 3) // 0 }

Kotlin obsługuje również operacje modyfikujące zmienną var:

 • +=, gdzie a += b jest równoznaczne z a = a + b,
 • -=, gdzie a -= b jest równoznaczne z a = a - b,
 • *=, gdzie a *= b jest równoznaczne z a = a * b,
 • /=, gdzie a /= b jest równoznaczne z a = a / b,
 • %=, gdzie a %= b jest równoznaczne z a = a % b,
 • post-inkrementacja i pre-inkrementacja ++, które zwiększają wartość zmiennej o 1,
 • post-dekrementacja i pre-dekrementacja --, które zmniejszają wartość zmiennej o 1.
fun main() { var i = 1 println(i) // 1 i += 10 println(i) // 11 i -= 5 println(i) // 6 i *= 3 println(i) // 18 i /= 2 println(i) // 9 i %= 4 println(i) // 1 // Post-inkrementacja // zwiększa wartość i zwraca poprzednią wartość println(i++) // 1 println(i) // 2 // Pre-inkrementacja // zwiększa wartość i zwraca nową wartość println(++i) // 3 println(i) // 3 // Post-dekrementacja // zmniejsza wartość i zwraca poprzednią wartość println(i--) // 3 println(i) // 2 // Pre-dekrementacja // zmniejsza wartość i zwraca nową wartość println(--i) // 1 println(i) // 1 }

Operacje na bitach

Kotlin obsługuje również operacje na bitach za pomocą następujących metod, które można wywoływać za pomocą notacji infiksowej (czyli między dwiema wartościami):

 • and zachowuje tylko bity, które mają 1 w tych samych pozycjach binarnych w obu liczbach.
 • or zachowuje tylko bity, które mają 1 w tych samych pozycjach binarnych w jednej lub obu liczbach.
 • xor zachowuje tylko bity, które mają dokładnie jedno 1 w tych samych pozycjach binarnych w obu liczbach.
 • shl przesuwa wartość po lewej stronie w lewo o prawą ilość bitów.
 • shr przesuwa wartość po lewej stronie w prawo o prawą ilość bitów.
fun main() { println(0b0101 and 0b0001) // 1, czyli 0b0001 println(0b0101 or 0b0001) // 5, czyli 0b0101 println(0b0101 xor 0b0001) // 4, czyli 0b0100 println(0b0101 shl 1) // 10, czyli 0b1010 println(0b0101 shr 1) // 2, czyli 0b0010 }

BigDecimal i BigInteger

Wszystkie podstawowe typy w Kotlinie mają ograniczony rozmiar i precyzję, co może prowadzić do nieprecyzyjnych lub błędnych wyników w specyficznych sytuacjach.

fun main() { println(0.1 + 0.2) // 0.30000000000000004 println(2147483647 + 1) // -2147483648 }

Zrozumienie dlaczego wyniki są takie, a nie inne wychodzi poza zakres tej książki, ale dla zainteresowanych spieszę z wyjaśnieniem. W pierwszym przypadku wynik jest nieprecyzyjny, ponieważ liczby zmiennoprzecinkowe są reprezentowane w postaci binarnej, a nie dziesiętnej. W drugim przypadku wynik jest niepoprawny, ponieważ liczba całkowita jest reprezentowana przez 32 bity, a więc 2147483647 to największa możliwa liczba, a dodanie 1 powoduje jej przepełnienie i zmianę bitu reprezentującego znak na przeciwny.

To standardowy kompromis w programowaniu, z którym w większości języków musimy się pogodzić. Jednak są przypadki, gdy potrzebujemy mieć doskonałą precyzję i nieograniczony rozmiar liczby. Na JVM, dla nieograniczonego rozmiaru liczby powinniśmy użyć BigInteger, który reprezentuje liczbę bez części dziesiętnej. Dla nieograniczonego rozmiaru i precyzji powinniśmy użyć BigDecimal, który reprezentuje liczbę mającą część dziesiętną. Obiekty obu typów można utworzyć za pomocą konstruktorów2, funkcji fabrycznych (takich jak valueOf) lub konwersji z podstawowych typów reprezentujących liczby (metody toBigDecimal i toBigInteger). Przykłady poniżej.

import java.math.BigDecimal import java.math.BigInteger fun main() { val i = 10 val l = 10L val d = 10.0 val f = 10.0F val bd1: BigDecimal = BigDecimal(123) val bd2: BigDecimal = BigDecimal("123.00") val bd3: BigDecimal = i.toBigDecimal() val bd4: BigDecimal = l.toBigDecimal() val bd5: BigDecimal = d.toBigDecimal() val bd6: BigDecimal = f.toBigDecimal() val bi1: BigInteger = BigInteger.valueOf(123) val bi2: BigInteger = BigInteger("123") val bi3: BigInteger = i.toBigInteger() val bi4: BigInteger = l.toBigInteger() }

BigDecimal i BigInteger obsługują również podstawowe operatory matematyczne:

import java.math.BigDecimal import java.math.BigInteger fun main() { val bd1 = BigDecimal("1.2") val bd2 = BigDecimal("3.4") println(bd1 + bd2) // 4.6 println(bd1 - bd2) // -2.2 println(bd1 * bd2) // 4.08 println(bd1 / bd2) // 0.4 val bi1 = BigInteger("12") val bi2 = BigInteger("34") println(bi1 + bi2) // 46 println(bi1 - bi2) // -22 println(bi1 * bi2) // 408 println(bi1 / bi2) // 0 }

Na platformach innych niż Kotlin/JVM do reprezentowania liczb o nieograniczonym rozmiarze i precyzji potrzebne są zewnętrzne biblioteki.

Wartości logiczne

Innym podstawowym typem jest Boolean, który ma dwie możliwe wartości: true i false.

fun main() { val b1: Boolean = true println(b1) // true val b2: Boolean = false println(b2) // false }

Używamy wartości logicznych do wyrażania odpowiedzi tak/nie, na przykład:

 • Czy użytkownik jest administratorem?
 • Czy użytkownik zaakceptował politykę plików cookie?
 • Czy dwie liczby są identyczne?

W praktyce wartości logiczne są często wynikiem pewnego rodzaju porównania.

Porównania

Wartość Boolean często jest wynikiem porównania dwóch równości. W Kotlinie sprawdzamy czy obiekty są równe, używając podwójnego znaku równości ==. Aby sprawdzić, czy dwa obiekty nie są równe, używamy znaku nierówności !=.

fun main() { println(10 == 10) // true println(10 == 11) // false println(10 != 10) // false println(10 != 11) // true }

Liczby i wszystkie obiekty, które można porównać (tzn. implementują interfejs Comparable), można również porównać za pomocą znaków >, <, >= i <=.

fun main() { println(10 > 10) // false println(10 > 11) // false println(11 > 10) // true println(10 < 10) // false println(10 < 11) // true println(11 < 10) // false println(10 >= 10) // true println(10 >= 11) // false println(11 >= 10) // true println(10 <= 10) // true println(10 <= 11) // true println(11 <= 10) // false }

Operacje logiczne

W Kotlinie mamy trzy podstawowe operatory logiczne:

 • and &&, który zwraca true, gdy wartości po obu jego stronach są true; w przeciwnym razie zwraca false.
 • or ||, który zwraca true, gdy wartość po którejkolwiek ze swoich stron jest true; w przeciwnym razie zwraca false.
 • not !, który zamienia true na false i false na true.
fun main() { println(true && true) // true println(true && false) // false println(false && true) // false println(false && false) // false println(true || true) // true println(true || false) // true println(false || true) // true println(false || false) // false println(!true) // false println(!false) // true }

Kotlin nie obsługuje żadnego rodzaju automatycznej konwersji na Boolean (ani żaden inny typ), więc operatorów logicznych należy używać tylko z obiektami typu Boolean.

Znaki

Aby reprezentować pojedynczy znak, używamy typu Char. Znak określamy za pomocą apostrofów.

fun main() { println('A') // A println('Z') // Z }

Każdy znak jest reprezentowany jako liczba Unicode. Aby dowiedzieć się, jaka jest wartość Unicode danego znaku, użyj właściwości code.

fun main() { println('A'.code) // 65 }

Kotlin akceptuje znaki Unicode. Aby opisać je za pomocą ich kodu, zaczynamy od \u, a następnie musimy użyć formatu szesnastkowego (podobnie jak w Javie).

fun main() { println('\u00A3') // £ }

Stringi

Stringi to po prostu sekwencje znaków tworzące tekst. W Kotlinie tworzymy stringa, używając cudzysłowów " lub potrójnych cudzysłowów """.

fun main() { val text1 = "ABC" println(text1) // ABC val text2 = """DEF""" println(text2) // DEF }

String otoczony pojedynczymi cudzysłowami wymaga tekstu w jednym wierszu. Jeśli chcemy zdefiniować znak nowej linii, musimy użyć specjalnego znaku \n. To nie jedyna rzecz, która potrzebuje (lub może potrzebować) ukośnika wstecznego do wyrażenia w ciągu znaków.

Sekwencja ucieczkiZnaczenie
\tTabulator
\bCofnięcie
\rPowrót karetki
\fPrzewijanie formularza
\nNowa linia
\'Pojedynczy cudzysłów
\"Cudzysłów
\\Ukośnik wsteczny
\$Dolar

Ciągi znaków w potrójnych cudzysłowach mogą być wielowierszowe; w tych ciągach można bezpośrednio używać znaków specjalnych, a formy poprzedzone ukośnikiem wstecznym nie działają.

fun main() { val text1 = "Let\'s say:\n\"Hooray\"" println(text1) // Let's say: // "Hooray" val text2 = """Let\'s say:\n\"Hooray\"""" println(text2) // Let\'s say:\n\"Hooray\" val text3 = """Let's say: "Hooray"""" println(text3) // Let's say: // "Hooray" }

Aby lepiej sformatować ciągi znaków w potrójnych cudzysłowach, używamy funkcji trimIndent, która ignoruje stałą liczbę spacji dla każdej linii.

fun main() { val text = """ Let's say: "Hooray" """.trimIndent() println(text) // Let's say: // "Hooray" val description = """ A B C """.trimIndent() println(description) // A // B // C }

Ciągi znaków mogą zawierać wyrażenia szablonowe, czyli odniesienia do zmiennych, których wartości zostaną podstawione do stringa. Wyrażenie szablonowe zaczyna się od znaku dolara ($) i składa się albo z nazwy zmiennej (takiej jak "tekst to $text"), albo z wyrażenia w nawiasach klamrowych (takiego jak "1 + 2 = ${1 + 2}").

fun main() { val name = "Cookie" val surname = "DePies" val age = 6 val fullName = "$name $surname ($age)" println(fullName) // Cookie DePies (6) val fullNameUpper = "${name.uppercase()} ${surname.uppercase()} ($age)" println(fullNameUpper) // COOKIE DEPIES (6) val description = """ Imię: $name Nazwisko: $surname Wiek: $age """.trimIndent() println(description) // Imię: Cookie // Nazwisko: DePies // Wiek: 6 }

Jeśli potrzebujesz użyć specjalnego znaku wewnątrz ciągu znaków otoczonych potrójnymi cudzysłowami, najłatwiejszym sposobem jest zdefiniowanie go za pomocą zwykłego ciągu znaków i dołączenie go przy użyciu składni szablonu.

fun main() { val text1 = """ABC\nDEF""" println(text1) // ABC\nDEF val text2 = """ABC${"\n"}DEF""" println(text2) // ABC // DEF }

W ciągach znaków Kotlina używamy Unicode, możemy więc zdefiniować znak Unicode, używając liczby zaczynającej się od \u, a następnie podając kod znaku Unicode w składni szesnastkowej.

Jeśli pomiędzy dwoma stringami postawimy znak +, wynikiem będzie string, zawierający kolejno zawartość tamtych dwóch. Możemy też do stringa dodać dowolną wartość, która w wyniku tej operacji zostanie przekształcona na stringa.

fun main() { val text1 = "ABC" val text2 = "DEF" println(text1 + text2) // ABCDEF println(text1 + 123) // ABC123 println(text1 + true) // ABCtrue }

Podsumowanie

W tym rozdziale poznaliśmy podstawowe typy używane w języku Kotlin oraz literały używane do ich tworzenia:

 • Liczby reprezentowane przez typy Int, Long, Double, Float, Short i Byte są tworzone za pomocą samych wartości liczbowych z możliwością dodania sufiksów dla dostosowania typu. Możemy definiować liczby ujemne oraz części dziesiętne. Możemy również używać podkreślników dla lepszej czytelności liczb.
 • Wartości logiczne true i false są reprezentowane przez typ Boolean.
 • Znaki, które są reprezentowane przez typ Char. Wartość znaku definiujemy za pomocą pojedynczych cudzysłowów.
 • Ciągi znaków, które służą do reprezentowania tekstu, są reprezentowane przez typ String. Każdy ciąg to tylko seria znaków. Ciągi znaków definiujemy wewnątrz podwójnych cudzysłowów.

Mamy więc podstawy do korzystania z Kotlina. Przejdźmy do bardziej skomplikowanych struktur sterujących, które określają, jak zachowuje się nasz kod.

1:

W języku angielskim istnieje rozdzielenie na operację "modulo" oraz "remainder", gdzie różnica między nimi jest w wyniku dla liczb ujemnych. Tutaj poprzez resztę z dzielenia rozumiemy operację określaną w języku angielskim jako "remainder". Tak więc reszta z dzielenia -5 przez 4 to -1, ponieważ -5 = 4 * (-1) + (-1). Wynik -5 modulo 4 to 3, ponieważ -5 = 4 * (-2) + 3. Reszta z dzielenia zawsze ma taki sam znak jak liczba dzielona. Wynik modulo zawsze ma taki sam znak jak liczba, przez którą dzielimy.

2:

Konstruktory zostaną omówione w rozdziale Klasy.