article banner

Funkcje w Kotlinie

To jest rozdział z książki Kotlin Essentials.

Kiedy Andrey Breslav, pierwotny twórca Kotlina, został zapytany o swoją ulubioną funkcjonalność tego języka, odpowiedział bez wahania: funkcje1. W końcu to funkcje są najważniejszym elementem naszych programów. Spójrz na dowolną aplikację, a przekonasz się, że większość kodu albo definiuje, albo wywołuje funkcje.

Przykładem jest losowa klasa z projektu APKUpdater. Zauważ, że niemal każdy wiersz albo definiuje, albo wywołuje jakąś funkcję.

W Kotlinie definiujemy funkcje za pomocą słowa kluczowego fun. Dlatego mamy tak dużo zabawy w Kotlinie. Z odrobiną kreatywności funkcja może składać się tylko z fun:

fun <Fun> `fun`(`fun`: Fun): Fun = `fun`

Jest to tzw. funkcja tożsamościowa, czyli funkcja zwracająca swój argument bez żadnych modyfikacji. Posiada ona generyczny parametr typu Fun. Parametry generyczne zostaną wyjaśnione w rozdziale Typy generyczne.

Zgodnie z konwencją funkcje nazywamy, używając notacji lowerCamelCase2. Możemy używać znaków, podkreślnika _ oraz cyfr (ale nie na pierwszej pozycji), jednak zazwyczaj używamy tylko znaków.

W Kotlin funkcje nazywamy, używając notacji lowerCamelCase.

Tak wygląda przykładowa funkcja oraz jej wywołanie w Kotlinie:

fun square(x: Double): Double { return x * x } fun main() { println(square(10.0)) // 100.0 }

Zauważ, że typ parametru jest określony po nazwie zmiennej i dwukropku, a typ wyniku jest określony po dwukropku za nawiasem a parametrami. Taka notacja jest typowa dla języków z silnym wsparciem dla wnioskowania o typach, ponieważ gdy jest używana, to łatwiej jest dodawać lub usuwać definicje typów.

val a: Int = 123 // łatwo przekształcić z lub do val a = 123 fun add(a: Int, b: Int): Int = a + b // łatwo przekształcić z lub do fun add(a: Int, b: Int) = a + b

Aby użyć zarezerwowanego słowa kluczowego jako nazwy funkcji (takiego jak fun czy when), użyjemy odwróconego apostrofu (znaków backtick), jak w przykładzie poniżej. Kiedy funkcja ma niedozwoloną nazwę, zarówno jej definicja, jak i wywołania wymagają odwróconego apostrofu.

Gdy piszemy testy jednostkowe, często nazywamy ich funkcje przy użyciu pełnych zdań i spacji, co jest możliwe właśnie dzięki użyciu odwróconego apostrofu.

class CartViewModelTests { @Test fun `should show error dialog when no items loaded`() { ... } }

Funkcje z pojedynczym wyrażeniem

Wiele funkcji w rzeczywistych projektach ma tylko jedno wyrażenie3, więc używają return już w pierwszej linii. Funkcja square zdefiniowana powyżej to świetny przykład. W przypadku takich funkcji, zamiast definiować ciało za pomocą nawiasów klamrowych, możemy użyć znaku równości (=) i wyrażenia obliczającego wynik (bez używania return). Takie funkcje będziemy nazywali funkcjami z pojedynczym wyrażeniem.

fun square(x: Double): Double = x * x fun main() { println(square(10.0)) // 100.0 }

Wyrażenie może być bardziej skomplikowane i zajmować wiele linii. Jest to dopuszczalne, o ile pozostają pojedynczym wyrażeniem.

fun findUsers(userFilter: UserFilter): List<User> = userRepository .getUsers() .map { it.toDomain() } .filter { userFilter.accepts(it) }

Kiedy używamy składni funkcji z pojedynczym wyrażeniem, nie musimy określać typu zwracanego, gdyż może zostać on automatycznie wywnioskowany na podstawie typu zwracanego przez wyrażenie. Wciąż jednak możemy określić ten typ, ponieważ często jest on przydatny dla bezpieczeństwa i czytelności kodu4.

fun square(x: Double) = x * x fun main() { println(square(10.0)) // 100.0 }

Funkcje na wszystkich poziomach

Kotlin pozwala nam definiować funkcje na różnych poziomach, co nie jest oczywiste; przykładowo Java pozwala wyłącznie na definiowanie funkcji w klasach. W Kotlinie możemy zdefiniować:

  • funkcje w plikach, poza jakąkolwiek klasą, nazywane funkcjami pliku5,
  • funkcje wewnątrz klas lub obiektów, które nazywać będziemy funkcjami klasy6 (wszystkie funkcje klasy są również metodami),
  • funkcje wewnątrz funkcji, nazywane funkcjami lokalnymi lub funkcjami zagnieżdżonymi.
// Funkcja pliku fun double(i: Int) = i * 2 class A { // Funkcja klasy (metoda) private fun triple(i: Int) = i * 3 // Funkcja klasy (metoda) fun twelveTimes(i: Int): Int { // Funkcja lokalna fun fourTimes() = double(double(i)) return triple(fourTimes()) } } // Funkcja pliku fun main(args: Array<String>) { double(1) // 2 A().twelveTimes(2) // 24 }

Funkcje plików często są używane do definiowania funkcji pomocniczych, czyli uniwersalnych funkcji pomagających przy programowaniu. Funkcje plików można łatwo przenosić i rozdzielać między plikami. Pod wieloma względami funkcje plików są lepsze niż statyczne funkcje w Javie. Korzystanie z nich wydaje się intuicyjne i wygodne dla programistów.

W przypadku funkcji lokalnych (zdefiniowanych wewnątrz funkcji) historia wygląda nieco inaczej. Często widzę, że programistom brakuje wyobraźni, jak z nich korzystać. Funkcje lokalne są popularne w JavaScript i Pythonie, ale nie są wspierane w Javie. Cechą funkcji lokalnych jest to, że mają one dostęp do zmiennych lokalnych (zdefiniowanych powyżej nich). Dlatego funkcje lokalne są używane do wyodrębniania powtarzającego się kodu wewnątrz funkcji, który operuje na zmiennych lokalnych. Kiedy piszemy dłuższe funkcje (zwłaszcza testy), powinny one opowiadać pewną "historię". Funkcje lokalne bardzo potrafią w tym pomóc, nie tylko poprzez wyodrębnianie powtarzającego się kodu, ale także poprzez wyrażanie intencji w kodzie.

Spójrz na poniższy przykład, który przedstawia funkcję walidującą formularz. Sprawdza ona warunki dla pól formularza. Jeśli jakiś warunek nie jest spełniony, powinniśmy wyświetlić błąd i zmienić lokalną zmienną isValid na false, w takim przypadku nie powinniśmy jednak kończyć funkcji, ponieważ chcemy sprawdzić wszystkie pola (nie powinniśmy zatrzymywać się na pierwszym, które nie jest poprawne). To jest przykład, gdzie funkcja lokalna może nam pomóc wyodrębnić powtarzające się zachowanie.

fun validateForm() { var isValid = true val errors = mutableListOf<String>() fun addError(view: FormView, error: String) { view.error = error errors += error isValid = false } val email = emailView.text if (email.isBlank()) { addError(emailView, "Email cannot be empty or blank") } val pass = passView.text.trim() if (pass.length < 3) { addError(passView, "Password too short") } if (isValid) { tryLogin(email, pass) } else { showErrors(errors) } }

Parametry i argumenty

Zmienna zdefiniowana jako część definicji funkcji jest jej parametrem. Wartość przekazywana podczas wywoływania funkcji nazywana jest argumentem. Wartość (argument) w czasie wywołania funkcji jest przypisywana do zmiennej (parametru), dzięki czemu mamy do niej dostęp w ciele funkcji.

fun square(x: Double) = x * x // x to parametr fun main() { println(square(10.0)) // 10.0 to argument println(square(0.0)) // 0.0 to argument }

W Kotlinie parametry są tylko do odczytu, więc nie można im przypisać nowej wartości.

fun a(i: Int) { i = i + 10 // BŁĄD KOMPILACJI // ... }

Jeśli koniecznie chcesz zmodyfikować zmienną parametru, jedynym sposobem jest zastąpienie jej lokalną zmienną, która będzie również do zapisu.

fun a(i: Int) { var i = i + 10 // ... }

To możliwe, ale niezalecane. Parametr przechowuje wartość używaną jako argument, a ta wartość nie powinna ulegać zmianie. Lokalna zmienna do odczytu i zapisu reprezentuje inny koncept i powinna mieć inną nazwę.

Typ zwracany Unit

W Kotlinie wszystkie funkcje mają jakiś typ zwracany, więc każde wywołanie funkcji jest wyrażeniem. Gdy typ nie jest określony, domyślnym typem wyniku jest Unit, a domyślną wartością wyniku jest obiekt Unit.

fun someFunction() {} fun main() { val res: Unit = someFunction() println(res) // kotlin.Unit }

Unit to po prostu bardzo prosty obiekt, który jest używany jako zastępcza wartość, gdy nic innego nie jest zwracane. Gdy określasz funkcję bez określonego typu zwracanego, ten typ będzie niejawnie określony jako Unit. Gdy definiujesz funkcję bez return w ostatniej linii, jest to równoznaczne z użyciem return bez wartości. Użycie return bez wartości to to samo, co zwrócenie wartości Unit.

fun a() {} // to samo co fun a(): Unit {} // to samo co fun a(): Unit { return } // to samo co fun a(): Unit { return Unit }

Oczywiście, Unit nie jest tak naprawdę zwracany, gdy nie jest potrzebny, więc wydajność kodu nie jest zagrożona.

Parametry vararg

Każdy parametr oczekuje jednego argumentu, z wyjątkiem parametrów oznaczonych modyfikatorem vararg. Takie parametry akceptują dowolną liczbę argumentów.

fun a(vararg params: Int) {} fun main() { a() a(1) a(1, 2) a(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) }

Dobrym przykładem takiej funkcji jest listOf, która tworzy listę z wartości użytych jako argumenty.

fun main() { println(listOf(1, 3, 5, 6)) // [1, 3, 5, 6] println(listOf("A", "B", "C")) // [A, B, C] }

Oznacza to, że parametr vararg przechowuje kolekcję wartości, dlatego nie może mieć typu pojedynczego obiektu. Parametr vararg reprezentuje tablicę zadeklarowanego typu, a my możemy iterować po tej tablicy za pomocą pętli for (co zostanie wyjaśnione bardziej szczegółowo w następnym rozdziale).

fun concatenate(vararg strings: String): String { // Typem `strings` jest Array<String> var accumulator = "" for (s in strings) accumulator += s return accumulator } fun sum(vararg ints: Int): Int { // Typem `ints` jest IntArray var accumulator = 0 for (i in ints) accumulator += i return accumulator } fun main() { println(concatenate()) // println(concatenate("A", "B")) // AB println(sum()) // 0 println(sum(1, 2, 3)) // 6 }

Wrócimy do parametrów vararg w rozdziale Kolekcje, w sekcji poświęconej tablicom.

Nazwane argumenty i domyślne wartości

Deklarując funkcje, często określamy opcjonalne parametry. Dobrym przykładem jest joinToString, która przekształca obiekt iterowalny w String. Można go używać bez żadnych argumentów lub zmieniać jego zachowanie za pomocą argumentów.

fun main() { val list = listOf(1, 2, 3, 4) println(list.joinToString()) // 1, 2, 3, 4 println(list.joinToString(separator = "-")) // 1-2-3-4 println(list.joinToString(limit = 2)) // 1, 2, ... }

W Kotlinie wiele funkcji używa opcjonalnej parametryzacji, ale jak to zrobić? Wystarczy umieścić znak równości po parametrze, a następnie określić wartość domyślną.

fun cheer(how: String = "Hello,", who: String = "World") { println("$how $who") } fun main() { cheer() // Hello, World cheer("Hi") // Hi World }

Wartości określone w ten sposób są tworzone na żądanie, gdy nie ma parametru dla ich pozycji. To nie Python, więc nie są przechowywane statycznie, dlatego bezpiecznie można używać zmiennych wartości jako argumentów domyślnych.

fun addOneAndPrint(list: MutableList<Int> = mutableListOf()){ list.add(1) println(list) } fun main() { addOneAndPrint() // [1] addOneAndPrint() // [1] addOneAndPrint() // [1] }

W Python analogiczny kod wygenerowałby [1], [1, 1] oraz [1, 1, 1].

Wywołując funkcję, możemy określić pozycję argumentu za pomocą nazwy parametru, jak w poniższym przykładzie. W ten sposób określamy wybrane pozycje bez konieczności określania pozostałych. To są tzw. argumenty nazwane.

fun cheer(how: String = "Hello,", who: String = "World") { print("$how $who") } fun main() { cheer(who = "Group") // Hello, Group }

Składnia nazwanych parametrów może nam pomóc zwiększyć czytelność naszego kodu. Gdy znaczenie argumentu nie jest jasne, lepiej określić nazwę jego parametru.

fun main() { val list = listOf(1, 2, 3, 4) println(list.joinToString("-")) // 1-2-3-4 // lepiej println(list.joinToString(separator = "-")) // 1-2-3-4 }

Nazywanie argumentów zapobiega także błędom wynikającym ze zmiany pozycji parametrów. W poniższym przykładzie, gdyby programista zamienił miejscami name i surname, kod wciąż działałby tak samo dzięki użyciu nazw parametrów.

class User( val name: String, val surname: String, ) val user = User( name = "Norbert", surname = "Moskała", )

Uważa się, że stosowanie nazwanych argumentów jest dobrą praktyką, gdy wywołujemy funkcje z wieloma argumentami, których znaczenie może nie być oczywiste dla przyszłych programistów czytających nasz kod.

Przeciążanie funkcji

W Kotlinie możemy zdefiniować funkcje o tej samej nazwie w tym samym zakresie (pliku lub klasie), o ile mają różne typy parametrów lub różną liczbę parametrów. Nazywa się to przeciążaniem funkcji (overloading). Kotlin decyduje, którą funkcję wykonać na podstawie typów argumentów.

fun a(a: Any) = "Any" fun a(i: Int) = "Int" fun a(l: Long) = "Long" fun main() { println(a(1)) // Int println(a(18L)) // Long println(a("ABC")) // Any }

Praktycznym przykładem przeciążania funkcji jest dostarczenie wielu wariantów funkcji dla wygody użytkownika.

import java.math.BigDecimal class Money(val amount: BigDecimal, val currency: String) fun pln(amount: BigDecimal) = Money(amount, "PLN") fun pln(amount: Int) = pln(amount.toBigDecimal()) fun pln(amount: Double) = pln(amount.toBigDecimal())

Składnia infiksowa

Metody z pojedynczym parametrem mogą używać modyfikatora infix, który pozwala na specjalny rodzaj wywołania funkcji: bez kropki i nawiasów argumentu.

class View class ViewInteractor { infix fun clicks(view: View) { // ... } } fun main() { val aView = View() val interactor = ViewInteractor() // normalna notacja interactor.clicks(aView) // notacja infiksowa interactor clicks aView }

Tę notację stosuje się w niektórych funkcjach z biblioteki stdlib Kotlin (Standard Library), takich jak operacje bitowe and, or i xor na liczbach (przedstawione w rozdziale Podstawowe typy, ich literały i operacje).

fun main() { // notacja infiksowa println(0b011 and 0b001) // 1, czyli 0b001 println(0b011 or 0b001) // 3, czyli 0b011 println(0b011 xor 0b001) // 2, czyli 0b010 // normalna notacja println(0b011.and(0b001)) // 1, czyli 0b001 println(0b011.or(0b001)) // 3, czyli 0b011 println(0b011.xor(0b001)) // 2, czyli 0b010 }

Notacja infiksowa została wprowadzona wyłącznie dla naszej wygody. Jest to Kotlinowy "syntactic sugar", czyli funkcjonalność zaprojektowana tylko po to, aby ułatwić czytanie lub pisanie kodu.

W odniesieniu do pozycji operatorów lub funkcji w stosunku do ich operandów oraz argumentów używamy trzech rodzajów pozycji: prefiksowa, infiksowa i postfiksowa. Notacja prefiksowa polega na umieszczeniu operatora lub funkcji przed operandami lub argumentami7. Dobrym przykładem jest plus lub minus umieszczony przed pojedynczą liczbą (jak w +12 lub -3,14). Można by też argumentować, że wywołanie funkcji pliku również używa notacji prefiksowej, ponieważ nazwa funkcji pojawia się przed argumentami (jak w maxOf(10, 20)). Notacja infiksowa polega na umieszczeniu operatora lub funkcji pomiędzy operandami lub argumentami8. Dobrym przykładem jest plus lub minus pomiędzy dwiema liczbami (jak 1 + 2 lub 10 - 7). Można by też argumentować, że wywołanie metody z argumentami również używa notacji infiksowej, ponieważ nazwa funkcji znajduje się między odbiorcą (obiektem, na którym wywołujemy tę metodę) a argumentami (jak account.add(money)). W Kotlin używamy terminu "notacja infiksowa" w bardziej restrykcyjny sposób, odnosząc się do specjalnej notacji używanej dla metod z modyfikatorem infix. Notacja postfiksowa polega na umieszczeniu operatora lub funkcji za operandami lub argumentami9. W nowoczesnym programowaniu notacja postfiksowa praktycznie nie jest już używana. Można by argumentować, że wywołanie metody bez argumentów to notacja przyrostkowa, jak w str.uppercase().

Formatowanie funkcji

Gdy deklaracja funkcji (nazwa, parametry i typ wyniku) jest zbyt długa, aby zmieścić się w jednej linii, dzielimy ją tak, aby każda definicja parametru znajdowała się w innej linii, a początek i koniec deklaracji funkcji, wraz z typem zwracanym przez nią, również były na oddzielnych liniach.

fun veryLongFunction( param1: Param1Type, param2: Param2Type, param3: Param3Type, ): ResultType { // ciało }

Klasy są formatowane w ten sam sposób10:

class VeryLongClass( val property1: Type1, val property2: Type2, val property3: Type3, ) : ParentClass(), Interface1, Interface2 { // ciało }

Gdy wywołanie funkcji11 jest zbyt długie, formatujemy je w podobny sposób: każdy argument znajduje się w innym wierszu. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, takie jak utrzymanie wielu parametrów vararg w tej samej linii.

fun makeUser( name: String, surname: String, ): User = User( name = name, surname = surname, ) class User( val name: String, val surname: String, ) fun main() { val user = makeUser( name = "Norbert", surname = "Moskała", ) val characters = listOf( "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "R", "S", "T", "U", "W", "X", "Y", "Z", ) }

W tej książce szerokość moich linii jest znacznie mniejsza niż w normalnych projektach, dlatego jestem zmuszony częściej łamać linie, niż bym chciał (mam do dyspozycji tylko 62 znaki w linii).

Zauważ, że gdy podaję argumenty lub parametry, czasami dodaję przecinek na końcu. Nazywa się to trailing comma. Taka notacja jest opcjonalna.

fun printName( name: String, surname: String, // <- trailing comma ) { println("$name $surname") } fun main() { printName( name = "Norbert", surname = "Moskała", // <- trailing comma ) }

Lubię używać trailing comma, ponieważ ułatwia dodawanie kolejnego elementu w przyszłości. Bez niej dodanie lub usunięcie elementu wymaga nie tylko nowej linii, ale także dodatkowego przecinka po ostatnim elemencie. Prowadzi to do bezsensownych modyfikacji linii w Gicie, co utrudnia odczytanie tego, co tak naprawdę się zmieniło w naszym projekcie. Niektórzy programiści nie lubią trailing comma, przez co w społeczności toczy się święta wojna. Zdecydujcie w swoim zespole, czy Wam się ona podoba, czy nie, i bądźcie konsekwentni w swoich projektach.

Dodawanie parametru i argumentu w Git, gdy używana jest trailing comma.

Dodawanie parametru i argumentu w Git, gdy trailing comma nie jest używana.

Podsumowanie

Jak widać, funkcje w Kotlinie oferują wiele potężnych możliwości. Składnia z pojedynczym wyrażeniem sprawia, że proste funkcje są krótsze. Nazwane argumenty i domyślne wartości pomagają nam poprawić czytelność kodu i zmniejszyć liczbę funkcji. Typ wyniku Unit sprawia, że każde wywołanie funkcji jest wyrażeniem. Parametry vararg pozwalają na używanie dowolnej liczby argumentów dla jednej pozycji parametru. Notacja infiksowa wprowadza wygodniejszy sposób wywoływania pewnego rodzaju funkcji. Trailing comma pomaga zmniejszyć liczbę zmian w Gicie. Wszystko to jest dla naszej wygody. Czas przejść do kolejnej przydatnej funkcjonalności języka Kotlin, czyli do używania pętli for.

1:

To było podczas panelu dyskusyjnego na konferencji KotlinConf w Amsterdamie. Źródło: youtu.be/heqjfkS4z2I?t=660

2:

Ta zasada ma pewne wyjątki. Na przykład w przypadku Androida, funkcje Jetpack Compose powinny być nazwane według konwencji UpperCamelCase. Ponadto, testy jednostkowe często są nazwane pełnymi zdaniami otoczonymi odwrotnym apostrofem.

3:

Przypominam, że wyrażenie to część kodu, która zwraca wartość.

4:

Zobacz Efektywny Kotlin Temat 4: Nie udostępniaj wywnioskowanych typów.

5:

Po angielsku używane jest pojęcie top-level functions, ale funkcje na najwyższym poziomie brzmi mało intuicyjnie, więc zdecydowałem się używać pojęcia **funkcje pliku", które lepiej oddaje sens tego pojęcia.

6:

Po angielsku member functions, co często tłumaczy się na funkcje członkowskie, które to tłumaczenie uważam za wyjątkowo brzydkie i nie będę go stosował. To, co definiuje elementy określane jako "member", to ich przypisanie do klasy, a więc widzę zasadnym używanie pojęcia "funkcje klasy" jako tłumaczenie "member function" oraz "właściwość klasy" jako tłumaczenie "member property".

7:

Od łacińskiego słowa praefixus, które oznacza "umocowany z przodu".

8:

Od łacińskiego słowa infixus, czas przeszły słowa infigere, które można przetłumaczyć jako "umocowany pomiędzy".

9:

Stworzone z przedrostka "post-", który oznacza "po, za", oraz słowa "fix", oznaczające "umocowany w miejscu".

10:

Klasy omówimy w rozdziale Klasy i interfejsy.

11:

Wywołanie konstruktora jest również uważane za wywołanie funkcji w Kotlinie.